teatr_

Na sekcję teatralną złożą się cztery spektakle, w tym dwie premiery współtworzone przez teatry z Polski i Norwegii, których pokazy odbędą się na Międzynarodowym Festiwalu Retroperspektywy  w Łodzi. Obok łódzkiego teatru CHOREA, publiczność będzie mogła zobaczyć spektakle norweskich partnerów projektu – Teatru Carte Blanche oraz Visioner Teater. Każdemu z wydarzeń towarzyszyć będą warsztaty lub panele dyskusyjne.

Pierwszą premierą będzie spektakl „Nowy wspaniały świat” w reżyserii Adriana Bartczaka, choreografa pracującego na co dzień w norweskim teatrze Carte Blanche. Artysta zrealizuje spektakl z aktorami łódzkiego Teatru CHOREA. Będzie to opowieść o funkcjonowaniu i roli artysty w świecie totalnego zagrożenia, napięć lęków i pytań o człowieczeństwo każdego z nas. Premiera zaplanowana jest na czas trwania Międzynarodowego Festiwalu RETROPERSPEKTYWY 2022.

W roku 2023 widzowie będą mogli zobaczyć nową międzynarodową produkcję teatru Carte Blanche. Visioner Teater z Oslo w tej samej edycji festiwalu przedstawi owoc dwuletniej współpracy między wybitnymi muzykami jazzowymi z Norwegii, muzykami tradycyjnymi z tamtych kręgów kulturowych a polskimi muzykami jazzowymi i śpiewakami teatru CHOREA. Spektakl zostanie zarejestrowany, a finałowy koncert odbędzie się w Oslo jesienią 2023 roku. Polscy artyści natomiast wyjadą do Norwegii by zaprezentować swój wielokrotnie nagradzany spektakl z 2016 roku – „Szczelina” w reżyserii Tomasza Rodowicza.

  • BUD

    BUD

BUD

BUD

Punktem wyjściowym BUD jest badaniem stanu czekania. Choreografka Roza Moshtaghi czerpie inspirację z osobistych doświadczeń poprzez eksploracje tego, jak doświadczamy czekania i czego oczekujemy od tej mistycznej fazy pomiędzy małymi i dużymi wydarzeniami w życiu. Czekanie to gra na cierpliwość. Enigmatyczne figury rozpoczynają w kostiumach, które graniczą z instalacjami: wydają się czekać, pozostawać w prawie…

Livet

Livet

“Li­vet” (z ję­zy­ka nor­we­skie­go: “ży­cie”) to mię­dzy­na­ro­do­wy pro­jekt mu­zycz­no-te­atral­ny, re­ali­zo­wa­ny w 2023 roku. Za­mie­rze­niem pro­jek­tu jest spo­tka­nie różnych kul­tur i tra­dy­cji mu­zycz­nych, wo­kół wspól­ne­go prze­sła­nia, któ­rym jest tro­ska o na­szą pla­ne­tę. “Li­vet” jest współ­cze­snym ora­to­rium dla Zie­mi, w kom­po­zy­cji, opra­co­wa­niu i aran­ża­cji Pio­tra Klim­ka, na czte­ry so­list­ki, trzyna­sto­oso­bo­wy chór oraz pię­cio­oso­bo­wy pol­sko-nor­we­ski ze­spół jaz­zo­wy. To…

Ragnarok

Ragnarok

Ra­gna­rok w nor­dyc­kiej mo­to­lo­gii ozna­cza „zmierzch bo­gów”, albo po pro­stu ko­niec sta­re­go świa­ta i po­czą­tek no­we­go. Jed­nak ty­tuł na­sze­go spek­ta­klu jest je­dy­nym od­nie­sie­niem, któ­re bez­po­śred­nio łą­czy go z mi­to­lo­gią. Po­czu­li­śmy, że to może pod­su­nie wi­dzom ko­lej­ną war­stwę in­ter­pre­ta­cyj­ną, a jed­no­cze­śnie spodo­bał nam się fakt, że ten ter­min jest tak do­sad­ny w swo­im zna­cze­niu. Spek­takl opo­wia­da…