teatr_

Na sekcję teatralną złożą się cztery spektakle, w tym dwie premiery współtworzone przez teatry z Polski i Norwegii, których pokazy odbędą się na Międzynarodowym Festiwalu Retroperspektywy  w Łodzi. Obok łódzkiego teatru CHOREA, publiczność będzie mogła zobaczyć spektakle norweskich partnerów projektu – Teatru Carte Blanche oraz Visioner Teater. Każdemu z wydarzeń towarzyszyć będą warsztaty lub panele dyskusyjne.

Pierwszą premierą będzie spektakl „Nowy wspaniały świat” w reżyserii Adriana Bartczaka, choreografa pracującego na co dzień w norweskim teatrze Carte Blanche. Artysta zrealizuje spektakl z aktorami łódzkiego Teatru CHOREA. Będzie to opowieść o funkcjonowaniu i roli artysty w świecie totalnego zagrożenia, napięć lęków i pytań o człowieczeństwo każdego z nas. Premiera zaplanowana jest na czas trwania Międzynarodowego Festiwalu RETROPERSPEKTYWY 2022.

W roku 2023 widzowie będą mogli zobaczyć nową międzynarodową produkcję teatru Carte Blanche. Visioner Teater z Oslo w tej samej edycji festiwalu przedstawi owoc dwuletniej współpracy między wybitnymi muzykami jazzowymi z Norwegii, muzykami tradycyjnymi z tamtych kręgów kulturowych a polskimi muzykami jazzowymi i śpiewakami teatru CHOREA. Spektakl zostanie zarejestrowany, a finałowy koncert odbędzie się w Oslo jesienią 2023 roku. Polscy artyści natomiast wyjadą do Norwegii by zaprezentować swój wielokrotnie nagradzany spektakl z 2016 roku – „Szczelina” w reżyserii Tomasza Rodowicza.

Ragnarok

Ragnarok

Ra­gna­rok w nor­dyc­kiej mo­to­lo­gii ozna­cza „zmierzch bo­gów”, albo po pro­stu ko­niec sta­re­go świa­ta i po­czą­tek no­we­go. Jed­nak ty­tuł na­sze­go spek­ta­klu jest je­dy­nym od­nie­sie­niem, któ­re bez­po­śred­nio łą­czy go z mi­to­lo­gią. Po­czu­li­śmy, że to może pod­su­nie wi­dzom ko­lej­ną war­stwę in­ter­pre­ta­cyj­ną, a jed­no­cze­śnie spodo­bał nam się fakt, że ten ter­min jest tak do­sad­ny w swo­im zna­cze­niu. Spek­takl opo­wia­da…

Szczelina

Szczelina

Prezentacja spektaklu Teatru CHOREA zrealizowanego w 2016 roku odbyła się w Teatrze Carte Blanche – Norweskimi Narodowym Teatrze Tańca Współczesnego w Bergen 21 kwietnia 2023 roku.  SZCZELINA to spektakl tworzony przez CHOREĘ na motywach utworu norweskiego dramaturga Arne Lygre pt. „Zanikam”, w tłumaczeniu Elżbiety Frątczak-Nowotny, z użyciem fragmentów poezji mistycznej Rumiego, a także osobistych tekstów…