teatr_

Teatralna sekcja projektu ACT IN_OUT bazowała na współpracy polskiego Teatru CHOREA i dwóch teatrów norweskich – Carte Blanche z Bergen oraz Teatru Visjoner z Oslo. Częścią ich planów artystycznych były wizyty we wzajemnych siedzibach, by zaprezentować oryginalne spektakle stworzone przez grupy. Dzięki temu, 21 kwietnia 2021 roku publiczność Bergen mogła zobaczyć spektakl „Szczelina”, a 26 sierpnia 2023 Łódź przeżyła spektakl taneczny zatytułowany „BUD” z repertuaru Carte Blanche.

Najważniejszą częścią sekcji teatralnej było zainicjowanie powstania dwóch oryginalnych sztuk, które były wynikiem grupowej współpracy. Pierwszy z nich, “Ragnarok” wyreżyserowany przez Adriana Bartczaka był projektem realizowanym przez aktorów i tancerzy z Teatru CHOREA i Carte Blanche. Poprzez ruch sceniczny, muzykę i unikatową poezję aktorzy sportretowali liminalną przestrzeń pomiędzy końcem świata a jego nowym początkiem. Kolektywne nadzieje, marzenia i lęki połączone z całością ludzkości zostały wyrażone i przeanalizowane na scenie – po raz pierwszy podczas premierowych pokazów 19 i 23 sierpnia podczas festiwalu Retroperspektywy 2022. Norweska publiczność mogła doświadczyć „Ragnaroku” 22 kwietnia 2023 w studiu Carte Blanche w Bergen, wraz z warsztatami aktorskimi „VOICE/RHYTHM/BODY”.

Drugą inicjatywą sekcji teatralnej był wielki koncert „Livet. Suita dla Ziemi” powstały jako współpraca pomiędzy Teatrem CHOREA pod dyrekcją Tomasza Rodowicza, Teatru Visjoner prowadzonego przez Juni Dahr i niezliczonych artystów reprezentujących pięć europejskich kultur: polskiej, ukraińskiej, bułgarskiej, norweskiej i saamskiej. „Livet” to zbiorowy apel, by dokonac zmian na świecie dla dobra przyszłości naszej planety oraz samej ludzkości. Koncert skomponowany przez Piotra Klimka pełen był kulturowych wpływów z różnych tradycji i był współtworzony przez cztery solistki, trzynastoosobowy chór i polsko-norweski zespół jazzowy.

Premiera koncertu miała miejsce 27 sierpnia 2023 podczas festiwalu Retroperspektywy 2023. 21 października concert został zaprezentowany w Oslo. Został również wydany w formie albumu studyjnego dołączonego do magazynu Jazz Forum – teraz może on również być usłyszany z naszym artystycznym ARCHIWUM.

Warsztaty, spektakle, wymiany kulturowych I artystycznych doświadczeń, by stowrzyć zupełnie nową, uniwersalną jakość – międzynarodowe, multidyscyplinarne motto ACT IN_OUT było wyjątkowo widoczne w przedsięwzięciach sekcji teatralnej projektu.

  • BUD

    BUD

BUD

BUD

Punktem wyjściowym BUD jest badanie stanu czekania. Choreografka Roza Moshtaghi czerpie inspirację z osobistych doświadczeń poprzez eksploracje tego, jak doświadczamy czekania i czego oczekujemy od tej mistycznej fazy pomiędzy małymi i dużymi wydarzeniami w życiu. Czekanie to gra na cierpliwość. Enigmatyczne figury rozpoczynają w kostiumach, które graniczą z instalacjami: wydają się czekać, pozostawać w prawie…

Livet

Livet

“Li­vet” (z ję­zy­ka nor­we­skie­go: “ży­cie”) to mię­dzy­na­ro­do­wy pro­jekt mu­zycz­no-te­atral­ny, re­ali­zo­wa­ny w 2023 roku. Za­mie­rze­niem pro­jek­tu jest spo­tka­nie różnych kul­tur i tra­dy­cji mu­zycz­nych, wo­kół wspól­ne­go prze­sła­nia, któ­rym jest tro­ska o na­szą pla­ne­tę. “Li­vet” jest współ­cze­snym ora­to­rium dla Zie­mi, w kom­po­zy­cji, opra­co­wa­niu i aran­ża­cji Pio­tra Klim­ka, na czte­ry so­list­ki, trzyna­sto­oso­bo­wy chór oraz pię­cio­oso­bo­wy pol­sko-nor­we­ski ze­spół jaz­zo­wy. To…

Ragnarok

Ragnarok

Ra­gna­rok w nor­dyc­kiej mo­to­lo­gii ozna­cza „zmierzch bo­gów”, albo po pro­stu ko­niec sta­re­go świa­ta i po­czą­tek no­we­go. Jed­nak ty­tuł na­sze­go spek­ta­klu jest je­dy­nym od­nie­sie­niem, któ­re bez­po­śred­nio łą­czy go z mi­to­lo­gią. Po­czu­li­śmy, że to może pod­su­nie wi­dzom ko­lej­ną war­stwę in­ter­pre­ta­cyj­ną, a jed­no­cze­śnie spodo­bał nam się fakt, że ten ter­min jest tak do­sad­ny w swo­im zna­cze­niu. Spek­takl opo­wia­da…