Theatre_

The theatre section consists of four performances, including two premieres co-created by Polish and Norwegian theatres shown during the International RETROPERSPEKTYWY Festival in Łódź. In addition to the Polish CHOREA Theatre, our audience can enjoy performances by the Norwegian partners - Carte Blanche and Visjoner Teater. Some of the events are accompanied by workshops.

The first premiere will be the performance “Brand New World” by Adrian Bartczak, a choreographer who works at the Norwegian Carte Blanche Theatre. The artist will show a performance with the actors of the Lodz theatre CHOREA. It will be a story about the functioning and role of the artist in a world full of threats, tensions of fears and questions about the humanity of each of us. The premiere is scheduled for the duration of the International Festival RETROPERSPEKTYWY 2022

The second premiere is the result of a two-year collaboration between outstanding jazz musicians with background in various European cultures and CHOREA Theatre vocalists. The music composed and performed in the show will be released as album and the final concert will take place in Oslo in the autumn 2023 Apart from the premieres, the project includes exchange of performances between theatres, with Carte Blanche performing “BUD” for the Polish audience and CHOREA “The Crack” for the Norwegian crowds.

  • BUD

    BUD

BUD

BUD

Punktem wyjściowym BUD jest badaniem stanu czekania. Choreografka Roza Moshtaghi czerpie inspirację z osobistych doświadczeń poprzez eksploracje tego, jak doświadczamy czekania i czego oczekujemy od tej mistycznej fazy pomiędzy małymi i dużymi wydarzeniami w życiu. Czekanie to gra na cierpliwość. Enigmatyczne figury rozpoczynają w kostiumach, które graniczą z instalacjami: wydają się czekać, pozostawać w prawie…

Livet

Livet

“Li­vet” (z ję­zy­ka nor­we­skie­go: “ży­cie”) to mię­dzy­na­ro­do­wy pro­jekt mu­zycz­no-te­atral­ny, re­ali­zo­wa­ny w 2023 roku. Za­mie­rze­niem pro­jek­tu jest spo­tka­nie różnych kul­tur i tra­dy­cji mu­zycz­nych, wo­kół wspól­ne­go prze­sła­nia, któ­rym jest tro­ska o na­szą pla­ne­tę. “Li­vet” jest współ­cze­snym ora­to­rium dla Zie­mi, w kom­po­zy­cji, opra­co­wa­niu i aran­ża­cji Pio­tra Klim­ka, na czte­ry so­list­ki, trzyna­sto­oso­bo­wy chór oraz pię­cio­oso­bo­wy pol­sko-nor­we­ski ze­spół jaz­zo­wy. To…

Ragnarok

Ragnarok

Ra­gna­rok w nor­dyc­kiej mo­to­lo­gii ozna­cza „zmierzch bo­gów”, albo po pro­stu ko­niec sta­re­go świa­ta i po­czą­tek no­we­go. Jed­nak ty­tuł na­sze­go spek­ta­klu jest je­dy­nym od­nie­sie­niem, któ­re bez­po­śred­nio łą­czy go z mi­to­lo­gią. Po­czu­li­śmy, że to może pod­su­nie wi­dzom ko­lej­ną war­stwę in­ter­pre­ta­cyj­ną, a jed­no­cze­śnie spodo­bał nam się fakt, że ten ter­min jest tak do­sad­ny w swo­im zna­cze­niu. Spek­takl opo­wia­da…