Livet

“Li­vet” (z ję­zy­ka nor­we­skie­go: “ży­cie”) to mię­dzy­na­ro­do­wy pro­jekt mu­zycz­no-te­atral­ny, re­ali­zo­wa­ny w 2023 roku.

Za­mie­rze­niem pro­jek­tu jest spo­tka­nie różnych kul­tur i tra­dy­cji mu­zycz­nych, wo­kół wspól­ne­go prze­sła­nia, któ­rym jest tro­ska o na­szą pla­ne­tę. “Li­vet” jest współ­cze­snym ora­to­rium dla Zie­mi, w kom­po­zy­cji, opra­co­wa­niu i aran­ża­cji Pio­tra Klim­ka, na czte­ry so­list­ki, trzyna­sto­oso­bo­wy chór oraz pię­cio­oso­bo­wy pol­sko-nor­we­ski ze­spół jaz­zo­wy. To mu­zy­ka in­spi­ro­wa­na tra­dy­cyj­ny­mi pie­śnia­mi z Buł­ga­rii, Ukra­iny, Pol­ski i Nor­we­gii, a także ludu Saami i ich tradycyjnego śpiewu jojk. Wy­bra­ne wąt­ki mu­zycz­ne z różnych tra­dy­cji Eu­ro­py mó­wią o nie­ro­ze­rwal­nej wię­zi czło­wie­ka z na­tu­rą i są zwią­za­ne z tro­ską o na­szą pla­ne­tę i nie­po­ko­jem o prze­trwa­nie ga­tun­ku ludz­kie­go. Pra­gnie­my przy­po­mnieć słu­cha­czom i so­bie sa­mym, że zo­sta­ło nam nie­wie­le cza­su, aby za­dbać i usza­no­wać ży­cie na tej pla­ne­cie.

Udział w pro­jek­cie za­de­kla­ro­wa­li tak wy­bit­ni mu­zy­cy jak: Tord Gu­sta­vsen, Eivind Aar­set, Tore Brun­borg z Nor­we­gii oraz Hu­bert Ze­mler i Piotr Ro­do­wicz z Pol­ski. Par­tie so­lo­we za­śpie­wa­ją Eli­na To­ne­va (Buł­ga­ria), Zo­ria­na Dy­bo­vska (Ukra­ina), Mar­ja Mor­tens­son (Nor­we­gia) i Jo­an­na Chmie­lec­ka (Pol­ska). Dwu­ję­zycz­ną nar­ra­cję będą pro­wa­dzić wy­bit­na ak­tor­ka Juni Dahr (Nor­we­gia) i dy­rek­tor Te­atru CHO­REA To­masz Ro­do­wicz (Pol­ska).

Pra­pre­mie­ra wi­do­wi­ska odbyła się w Ło­dzi, 27 sierp­nia 2023, w sali kon­cer­to­wej Aka­de­mii Mu­zycz­nej w Ło­dzi. Ma­te­riał mu­zycz­ny zo­sta­ł za­re­je­stro­wa­ny w stu­dio na­gra­nio­wym we wrze­śniu 2023 i wydany jako dodatek do jesiennego numeru Jazz Forum. 21 października 2023 koncert został zagrany w Oslo.