Ragnarok

Ragnarok

Ra­gna­rok w nor­dyc­kiej mo­to­lo­gii ozna­cza „zmierzch bo­gów”, albo po pro­stu ko­niec sta­re­go świa­ta i po­czą­tek no­we­go. Jed­nak ty­tuł na­sze­go spek­ta­klu jest je­dy­nym od­nie­sie­niem, któ­re bez­po­śred­nio łą­czy go z mi­to­lo­gią. Po­czu­li­śmy, że to może pod­su­nie wi­dzom ko­lej­ną war­stwę in­ter­pre­ta­cyj­ną, a jed­no­cze­śnie spodo­bał nam się fakt, że ten ter­min jest tak do­sad­ny w swo­im zna­cze­niu. Spek­takl opo­wia­da…

Szczelina

The Crack

The presentation of the CHOREA theater performance will be held at the Carte Blanche Theater - the Norwegian National Theater of Contemporary Dance in Bergen in 2023. A performance based on the drama „Zanikam” [“I am disappearing”] by Arne Lygre, translated by Elżbieta Frątczak-Nowotny. The performance makes use of fragments of poetic texts by Rumi and actors personal texts.