Premiera LIVET już za miesiąc!

LIVET to kolejne oryginalne widowisko stworzone w ramach projektu. Już 27 sierpnia w Akademii Muzycznej w Łodzi wybrzmi unikatowe oratorium dla Ziemi. Wezmą w nim udział reprezentanci wielu kultur, tradycji i muzycznych nurtów, którzy łączą siły w w apelu o troskę o przyszłość naszej planety.

W LIVET usłyszeć i zobaczyć będzie można światowej klasy artystów, takich jak:

Piotr Kli­mek – kom­po­zy­tor, ab­sol­went Kró­lew­skie­go Kon­ser­wa­to­rium w Ha­dze (1997) oraz Aka­de­mii Mu­zycz­nej w Po­zna­niu (Kom­po­zy­cja w kla­sie Gra­ży­ny Pstro­koń­skiej-Na­vra­til). Ty­tuł dok­to­ra sztuk mu­zycz­nych w dzie­dzi­nie kom­po­zy­cji uzy­skał w roku 2003 (A.M. w Po­zna­niu). Do­dat­ko­we kon­sul­ta­cje mi­strzow­skie po­bie­rał u prof. Mar­ka Ja­siń­skie­go i prof. Wło­dzi­mie­rza Ko­toń­skie­go. Od 1998 wy­kła­da przed­mio­ty mu­zycz­ne na Uni­wer­sy­te­cie Szcze­ciń­skim i Aka­de­mii Sztu­ki w Szcze­ci­nie. Go­ścin­ny wy­kła­dow­ca kom­po­zy­cji w Kró­lew­skim Kon­ser­wa­to­rium w Ha­dze w 2003 oraz Uni­wer­sy­te­cie Sztu­ki w Zu­ri­chu w 2009. Od 2019 roku wy­kła­dow­ca go­ścin­ny na Za­chod­nio­po­mor­skim Uni­wer­sy­te­cie Tech­no­lo­gicz­nym. Współ­pra­cu­je rów­nież z Aka­de­mia­mi Te­atral­ny­mi w War­sza­wie i Kra­ko­wie. Kon­sul­tant mu­zycz­ny in­sty­tu­cji kul­tu­ry w Szcze­ci­nie. Dy­rek­tor Cen­trum Pro­mo­cji i Roz­wo­ju Aka­de­mii Sztu­ki w Szcze­ci­nie w la­tach 2010-2011, a w roku 2012 pro­rek­tor ds. Ar­ty­stycz­nych i Współ­pra­cy z Za­gra­ni­cą tej uczel­ni. Od 2017 roku dy­rek­tor Te­atru Ani­ma­cji w Po­zna­niu. Sty­pen­dy­sta To­wa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Szcze­ci­na, Bur­ge­me­ester van Kol­fscho­ten­fonds, Fun­da­cji Ba­to­re­go, Sti­ftung Kul­tur­fonds Ber­lin oraz Am­ster­dams Fonds voor de Kunst. Pi­sze mu­zy­kę sym­fo­nicz­ną, chó­ral­ną, ka­me­ral­ną i elek­tro­nicz­ną. Od 1991 roku sil­nie zwią­za­ny z te­atrem. Na­pi­sał mu­zy­kę do po­nad 200 re­ali­za­cji sce­nicz­nych w Pol­sce i poza gra­ni­ca­mi kra­ju. Two­rzy in­sta­la­cje i obiek­ty dźwię­ko­we oraz bie­rze udział w pro­jek­tach z po­gra­ni­cza róż­nych dzie­dzin sztu­ki. Pi­lo­tu­je rów­nież au­tor­ski, eks­pe­ry­men­tal­ny pro­gram edu­ka­cji mu­zycz­nej dla osób nie­sły­szą­cych.

Tord Gu­sta­vsen – nor­we­ski pia­ni­sta jaz­zo­wy, kom­po­zy­tor. Ab­sol­went Kon­ser­wa­to­rium w Tron­dhe­im oraz Uni­wer­sy­te­tu w Oslo. Gu­sta­vsen współ­pra­co­wał z ta­ki­mi mu­zy­ka­mi jak: Tore Brun­borg, Mats Eilert­sen czy Anna Ma­ria Jo­pek. Od 2001 roku wy­stę­pu­je wraz z ba­si­stą Ha­ral­dem Jo­han­se­nem i per­ku­si­stą Jar­le Ve­spe­sta­dem, jako Tord Gu­sta­vsen Trio. W 2008 pia­ni­sta za­ło­żył gru­pę Tord Gu­sta­vsen En­sem­ble, z któ­rą wy­stą­pił tego sa­me­go roku na Vos­sa­jazz Fe­sti­val w Nor­we­gii. Pia­ni­sta i kom­po­zy­tor może po­szczy­cić się im­po­nu­ją­cą dys­ko­gra­fią, re­ali­zo­wa­ną głów­nie dla ofi­cy­ny ECM Re­cords. Przez po­nad dwie de­ka­dy, wraz ze swo­im Trio, En­sem­ble oraz Qu­ar­te­tem, zre­ali­zo­wał ta­kie al­bu­my, jak:  “Chan­ging Pla­ces”, “The Gro­und”, “Be­ing The­re”, “Re­stor­ted, Re­tur­ned”, “Exten­ded Circ­le”, “The Well”, “What Was Said”, czy “The Other Side”.

Eivind Aar­set – nor­we­ski no­wa­tor­ski mu­zyk jaz­zo­wy, gi­ta­rzy­sta na­wią­zu­ją­cy do un­der­gro­un­du, czer­pią­cy z mu­zy­ki elek­tro­nicz­nej. Oso­by, z któ­ry­mi współ­pra­co­wał, głów­nie jako mu­zyk se­syj­ny, to m.in.: Ray Char­les, Dee Dee Brid­ge­wa­ter, Ute Lem­per, Ke­til Bjørn­stad, Mike Ma­inie­ri, Arild An­der­sen, Abra­ham La­bo­riel, Dha­fer Yous­sef, Bug­ge We­ssel­toft, czy Djan­go Ba­tes. Współ­pra­cu­je ści­śle z trę­ba­czem i kom­po­zy­to­rem Nil­sem Pet­te­rem Mo­lva­erem. Jego ka­rie­ra, tak­że so­lo­wa, roz­po­czę­ła się dzię­ki współ­pra­cy z nor­we­ską wy­twór­nią Bug­ge We­ssel­to­fta Jaz­zland Re­cords. Al­bum “Elec­tro­ni­que Noir” (Jaz­zland, 1998) zo­stał na­zwa­ny przez New York Ti­mes jed­nym z naj­lep­szych al­bu­mów elek­trycz­ne­go jaz­zu epo­ki post­mi­le­sow­skiej. Swo­je ko­rze­nie okre­śla głę­bo­ko w mu­zy­ce roc­ko­wej (Hen­drix, Pink Floyd, San­ta­na, Deep Pur­ple, czy Black Sab­bath) i w jaz­zie (Mi­les Da­vis, Ma­ha­vi­sh­nu Or­che­stra, We­ather Re­port, czy Re­turn to Fo­re­ver). Spo­re zna­cze­nie mia­ła dla nie­go tak­że twór­czość ta­kich mu­zy­ków jak: Brian Eno, Jon Has­sell, Mi­cha­el Bro­ok, czy Da­vid Byr­ne. Duży wpływ na po­dej­ście do roli gi­ta­ry w jego mu­zy­ce mia­ła współ­pra­ca z Bug­ge We­ssel­to­ftem. De­cy­du­ją­cą była jed­nak dla Aar­se­ta współ­pra­ca z Mo­lva­erem nad al­bu­mem “Khmer”. 

Tore Brun­borg – sak­so­fo­ni­sta te­no­ro­wy, kom­po­zy­tor, je­den z naj­bar­dziej ce­nio­nych mu­zy­ków jaz­zo­wych w Nor­we­gii. Stu­dio­wał w Tron­dhe­im Fol­ke­høg­sko­le i na wy­dzia­le jaz­zu w Kon­ser­wa­to­rium w Tron­dhe­im. Był człon­kiem gru­py Ma­squ­ale­ro (Nils Pet­ter Mo­lva­er, Arild An­der­sen, Jon Chri­sten­sen), z któ­rą na­grał czte­ry pły­ty. Współ­pra­co­wał m.in. z: An­der­sem Jor­mi­nem, Jo­nem Bal­ke, Pa­tem Me­the­nym, Bil­lym Co­bha­mem. Na­grał osiem au­tor­skich al­bu­mów.

Hu­bert Ze­mler – per­ku­si­sta i kom­po­zy­tor. Jako wy­ko­naw­ca zna­ko­mi­cie od­naj­du­je się w roz­ma­itych nur­tach, od free jaz­zu i mu­zy­ki eks­pe­ry­men­tal­nej, przez world mu­sic, rock, blu­es, aż po współ­cze­sną twór­czość aka­de­mic­ką. W jego bo­ga­tej dys­ko­gra­fii znaj­du­ją się na­gra­nia so­lo­we oraz z ze­spo­ła­mi re­pre­zen­tu­ją­cy­mi róż­no­rod­ne sty­li­sty­ki. Do­sko­na­łe wy­czu­cie moż­li­wo­ści in­stru­men­tu i ro­ze­zna­nie w róż­nych ga­tun­kach mu­zycz­nych, wi­docz­ne są rów­nież w jego wła­snych kom­po­zy­cjach, prze­waż­nie na in­stru­men­ty per­ku­syj­ne, w któ­rych eks­plo­ru­je nowe brzmie­nia, po­ka­zu­jąc je za­rów­no w pew­nym ode­rwa­niu od cza­su, jak i uj­mu­jąc w zło­żo­ne fi­gu­ry ryt­micz­ne.

Piotr Ro­do­wicz – kon­tra­ba­si­sta jaz­zo­wy, kom­po­zy­tor, aran­żer i pe­da­gog. Ukoń­czył Aka­de­mię Teo­lo­gii Ka­to­lic­kiej w War­sza­wie. W la­tach 1981-1983 stu­dio­wał w Jazz Mo­bi­le Scho­ol w No­wym Jor­ku. Ab­sol­went Ber­klee Col­le­ge of Mu­sic w Bo­sto­nie, w kla­sie kon­tra­ba­su. W 1983, wraz z Wło­dzi­mie­rzem Paw­li­kiem, współ­two­rzył kwar­tet In Tra­di­tion, z któ­rym na kon­kur­sie jaz­zo­wym w Dun­kier­ce (Fran­cja), w 1984, zdo­był Grand Prix i I na­gro­dę w ka­te­go­rii ze­spo­łów no­wo­cze­snych. Pod­czas stu­diów w USA współ­pra­co­wał m.in. z ta­ki­mi ar­ty­sta­mi jak: Bob Mo­ses, Wal­ter Da­vis, Jo­shua Red­man, Bob Wi­ni­ker Big Band oraz Bro­oklyn Sym­pho­ny Or­che­stra. Po po­wro­cie do kra­ju kon­cer­to­wał i na­gry­wał m.in. z: Ka­zi­mie­rzem Jon­ki­szem, Ada­mem Ka­woń­czy­kiem, Sła­wo­mi­rem Kul­po­wi­czem, Ja­nu­szem Mu­nia­kiem, Ma­cie­jem Strzel­czy­kiem, To­ma­szem Szu­kal­skim. Od 1995 pro­wa­dzi wła­sne ze­spo­ły. Kon­cer­to­wał z nimi na Wę­grzech, w Niem­czech, Cze­chach, Szwe­cji, Ro­sji i Ku­wej­cie. Jest tak­że współ­za­ło­ży­cie­lem pro­gra­mo­wym i wy­kła­dow­cą Wy­dzia­łu Jaz­zu w Pań­stwo­wej Szko­le Mu­zycz­nej II stop­nia im. Fry­de­ry­ka Cho­pi­na w War­sza­wie, przy ul. Bed­nar­skiej, któ­ry za­ło­żył z Hen­ry­kiem Ma­jew­skim, kon­sul­tan­tem i eks­per­tem Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Sztu­ki w spra­wie na­ucza­nia jaz­zu.

Mar­ja He­le­na Fjel­l­he­im Mor­tens­son – uro­dzo­na w 1995 roku, po­cho­dzi z po­łu­dnio­wej La­po­nii. W swo­jej mu­zy­ce uży­wa joik – tech­ni­ki wo­kal­nej, nie­zwy­kle waż­nej dla toż­sa­mo­ści kul­tu­ro­wej ludu Sa­ami, z pół­no­cy Skan­dy­na­wii. W 2017 roku wy­da­ła swój de­biu­tanc­ki al­bum “Aareh­gïj­re” (“Wcze­sna wio­sna”). Na jej dru­gim so­lo­wym al­bu­mie, wy­stą­pi­li mu­zy­cy jaz­zo­wi: Ja­kop Jans­sønn i Da­niel Her­ske­dal. Al­bum zdo­był Na­gro­dę Spel­le­man­na 2018, w ka­te­go­rii: Mu­zy­ka lu­do­wa/mu­zy­ka tra­dy­cyj­na, a tak­że był no­mi­no­wa­ny do na­gro­dy Nor­dic Mu­sic Pri­ze 2018. Wraz z Hil­de Fjer­din­gøy, Mar­ja za­ło­ży­ła ze­spół Mo­en­je, któ­ry łą­czy joik i mu­zy­kę lu­do­wą z Hel­ge­land i Trøn­de­lag. Ze­spół wy­dał swój de­biu­tanc­ki al­bum “Kla­rvær” w 2019 roku. W 2019 roku wy­da­ła też al­bum “Lååje – Dawn”. W 2021 roku wy­da­ła swój czwar­ty al­bum, “Ra­aj­roe – The Re­in­de­er Ca­ra­van”, we współ­pra­cy z Her­ske­dal, Jans­sønn i Kring­ka­sting­sor­ke­ste­ret. Za al­bum zdo­by­ła na­gro­dę Spel­le­man­n­pri­sen 2021, w ka­te­go­rii mu­zy­ka tra­dy­cyj­na. W tym sa­mym roku zo­sta­ła wy­bra­na mu­zy­kiem lu­do­wym roku i otrzy­ma­ła Na­gro­dę Fol­kar­mu. 

Eli­na To­ne­va – uro­dzo­na w So­fii (Buł­ga­ria) pie­śniar­ka, ak­tor­ka Te­atru CHO­REA. Wy­kła­dow­czy­ni ru­chu sce­nicz­ne­go i śpie­wu w Szko­le Fil­mo­wej w Ło­dzi. Wie­lo­let­nia in­struk­tor­ka wal­ki wręcz Krav Maga. Ab­sol­went­ka Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Ło­dzi. Pro­fe­sjo­nal­nie za­ję­ła się śpie­wem w Gar­dzie­ni­cach, po­dej­mu­jąc współ­pra­cę z “Or­kie­strą An­tycz­ną”, (pro­jekt mu­zycz­no-ba­daw­czy To­ma­sza Ro­do­wi­cza i Ma­cie­ja Ry­chłe­go, bę­dą­cy kre­atyw­ną re­kon­struk­cją mu­zy­ki An­tycz­nej Gre­cji). Od po­cząt­ku ist­nie­nia Te­atru CHO­REA jest współ­twór­cą i wy­ko­naw­czy­nią mu­zy­ki w więk­szo­ści spek­ta­kli i pro­jek­tów mu­zycz­nych Te­atru. Jest jed­nym z li­de­rów pro­gra­mów edu­ka­cyj­nych i warsz­ta­to­wych ze­spo­łu, pro­wa­dząc in­dy­wi­du­al­nie i ze­spo­ło­wo za­ję­cia z ak­to­ra­mi, mu­zy­ka­mi, tan­ce­rza­mi i in­struk­to­ra­mi te­atral­ny­mi oraz ze wszyst­ki­mi, któ­rzy lu­bią śpiew i ruch, za­rów­no w Pol­sce jak i w wie­lu kra­jach Eu­ro­py i świa­ta. Jej warsz­ta­ty cie­szą się du­żym za­in­te­re­so­wa­niem, dzię­ki jej cha­ry­zma­tycz­nej oso­bo­wo­ści, du­że­mu do­świad­cze­niu pe­da­go­gicz­ne­mu oraz pro­fe­sjo­nal­ne­mu łą­cze­niu ele­men­tów ru­chu fi­zycz­ne­go, ćwi­czeń i za­baw ryt­micz­nych oraz wy­ma­ga­ją­cych pie­śni tra­dy­cyj­nych.

Zo­ria­na Dy­bo­vska – ak­tor­ka, wo­ka­list­ka. Po­cho­dzi ze Lwo­wa, jest ak­tor­ką Te­atru Dra­ma­tycz­ne­go im. Łesi Ukra­in­ki we Lwo­wie oraz wy­kła­dow­czy­nią na Lwow­skim Uni­wer­sy­te­cie Na­ro­do­wym im. Iwa­na Fran­ki. Śpiew to­wa­rzy­szy jej przez całe ży­cie. Jed­nym z jej ostat­nich pro­jek­tów twór­czych jest ze­spół YA­GO­DY, któ­ry od po­nad 6 lat po­dró­żu­je i kon­cer­tu­je w wie­lu kra­jach Eu­ro­py i pręż­nie się roz­wi­ja. Poza co­dzien­ną prak­ty­ką śpie­wu, Zo­ry­ana za­wo­do­wo pro­wa­dzi tre­ningi dźwię­ku i gło­su.

Jo­an­na Chmie­lec­ka – ak­tor­ka, wo­ka­list­ka. Pierw­sze do­świad­cze­nia sce­nicz­ne zdo­by­ła w Te­atrze Ani­lis (kier. Anna Ci­szow­ska). Ab­sol­went­ka Kul­tu­ro­znaw­stwa na Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kim, jej pra­ca dy­plo­mo­wa zo­sta­ła naj­lep­szą te­atro­lo­gicz­ną pra­cą ma­gi­ster­ską 2008/09. Od 2008 pra­cu­je w Te­atrze CHO­REA i Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, jako ko­or­dy­na­tor­ka i re­ali­za­tor­ka pro­jek­tów ar­ty­stycz­nych i edu­ka­cyj­nych. Od 2010 pra­cu­je przy re­ali­za­cji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fe­sti­wa­lu Te­atral­ne­go Re­tro­per­spek­ty­wy. W la­tach 2008-22 za­gra­ła w po­nad 35 pro­duk­cjach te­atral­nych i mu­zycz­nych CHO­REI. Od 2015 re­gu­lar­nie pra­cu­je w pro­jek­tach two­rzo­nych przez re­ży­se­ra Kon­ra­da Dwo­ra­kow­skie­go, kom­po­zy­to­ra Pio­tra Klim­ka i sce­no­graf­kę Ma­ri­kę Woj­cie­chow­ską. W la­tach 2015-19 wy­stę­po­wa­ła w spek­ta­klach i kon­cer­tach Te­atru Pi­no­kio w Ło­dzi. W 2019 w du­ecie z To­ma­szem Ro­do­wi­czem wy­re­ży­se­ro­wa­ła i ak­tor­sko wy­ko­nu­je spek­takl “ja, bóg”, opar­ty na tek­stach J.Gro­tow­skie­go. Od 2020 go­ścin­nie wy­stę­pu­je w spek­ta­klu “Wład­czy­ni Much” w Te­atrze Lu­do­wym w Kra­ko­wie. Współ­pra­co­wa­ła z re­ży­se­ra­mi: Ew­gie­ni­jem Kor­nia­giem, Ru­thie Oster­man, Ro­ber­tem M. Hay­de­nem, Jim­mem En­ni­sem, Wal­de­ma­rem Raź­nia­kiem, Juni Dahr, Łu­ka­szem Ko­sem, Paw­łem Gło­wa­tym, Prze­my­sła­wem Buk­siń­skim; i kom­po­zy­to­ra­mi: To­ma­szem Krzy­ża­now­skim, Mo­ni­ką Da­lach, Ve­ri­ty Stan­den, Zor­ką Wol­l­ny, Igo­rem Gaw­li­kow­skim, Łu­ka­szem La­chem, Grze­go­rzem Fajn­gol­dem. Od 2022 roku człon­ki­ni Związ­ku Ar­ty­stów Scen Pol­skich. W 2022 otrzy­ma­ła na­gro­dę „Srebr­ny Pier­ścień” dla naj­lep­szej ak­tor­ki te­atral­nej se­zo­nu 2021/22.

Juni Dahr – wy­bit­na nor­we­ska ak­tor­ka, któ­ra przez 12 lat była człon­kiem ze­spo­łu Te­atru Na­ro­do­we­go w Ber­gen. Ab­sol­went­ka Pań­stwo­wej Aka­de­mii Sztuk Sce­nicz­nych w Oslo. Za­gra­ła wie­le ról wiel­kich kla­sy­ków, od Szek­spi­ra po Ib­se­na i Cze­cho­wa, po współ­cze­sny dra­mat eks­pe­ry­men­tal­ny. W la­tach 1980-1981 otrzy­ma­ła sty­pen­dium na wy­jazd do Pol­ski na stu­dia w Te­atrze La­bo­ra­to­rium Je­rze­go Gro­tow­skie­go. W 1986 roku stu­dio­wa­ła film i te­atr na New York Uni­ver­si­ty oraz ak­tor­stwo w Ac­tors Stu­dio w No­wym Jor­ku u Shel­ly Win­ters. W 1989 roku otrzy­ma­ła sty­pen­dium Ful­bri­gh­ta, zwią­za­ne z pro­jek­tem “Fe­ma­le Le­gends”. W tym sa­mym roku za­ło­ży­ła wła­sny te­atr Vi­sjo­ner Te­ater, aby two­rzyć nie­za­leż­ne pro­duk­cje te­atral­ne i fil­mo­we.

To­masz Ro­do­wicz – Dy­rek­tor Ar­ty­stycz­ny Te­atru CHO­REA. Ak­tor, re­ży­ser, mu­zyk, pe­da­gog; swe­go cza­su hi­sto­ryk fi­lo­zo­fii i psz­cze­larz. Ab­sol­went Wy­dzia­łu Hi­sto­rii Fi­lo­zo­fii na Aka­de­mii Teo­lo­gii Ka­to­lic­kiej w War­sza­wie. Współ­pra­co­wał z Je­rzym Gro­tow­skim w la­tach 1974-1979. Współ­twór­ca Ośrod­ka Prak­tyk Te­atral­nych “Gar­dzie­ni­ce”, jego czo­ło­wy ak­tor oraz li­der pro­gra­mu dy­dak­tycz­ne­go w la­tach 1977-2003. Współ­za­ło­ży­ciel Sto­wa­rzy­sze­nia Te­atral­ne­go CHO­REA i jego li­der od 2004 roku. Dy­rek­tor ar­ty­stycz­ny Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi w la­tach 2007-2022. Dy­rek­tor ar­ty­stycz­ny Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fe­sti­wa­lu Te­atral­ne­go Re­tro­per­spek­ty­wy i Ogól­no­pol­skie­go Fe­sti­wa­lu Te­atral­ne­go Per­spek­ty­wy. Wy­kła­dow­ca na: Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kim, Aka­de­mii Te­atral­nej w Kra­ko­wie (fi­lia w By­to­miu), Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­le Fil­mo­wej, Te­le­wi­zyj­nej i Te­atral­nej im. L.Schil­le­ra w Ło­dzi. Li­der licz­nych pro­jek­tów dy­dak­tycz­nych i ar­ty­stycz­no-edu­ka­cyj­nych dla ak­to­rów, in­struk­to­rów te­atral­nych i ani­ma­to­rów kul­tu­ry na ca­łym świe­cie. W 2014 roku od­zna­czo­ny me­da­lem “Za­słu­żo­ny Kul­tu­rze Glo­ria Ar­tis” nada­wa­nym przez Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go. Lau­re­at na­gro­dy “O! 2017” w ka­te­go­rii Te­atr, przy­zna­wa­ną przez O.pl Pol­ski Por­tal Kul­tu­ry. W 2018 roku zo­stał lau­re­atem na­gro­dy Pre­zy­den­ta Mia­sta Ło­dzi za osią­gnię­cia w dzie­dzi­nie twór­czo­ści ar­ty­stycz­nej, upo­wszech­nia­nia i ochro­ny kul­tu­ry. W 2019 roku otrzy­mał pre­sti­żo­wą na­gro­dę im. Zyg­mun­ta Hüb­ne­ra “CZŁO­WIEK TE­ATRU” usta­no­wio­ną przez Fun­da­cję Te­atru My­śli Oby­wa­tel­skiej im. Zyg­mun­ta Hüb­ne­ra, tym sa­mym do­łą­czył do świet­ne­go gro­na lau­re­atów tego wy­róż­nie­nia: Anny Au­gu­sty­no­wicz, Jana En­gler­ta, Je­rze­go Tre­li, Pio­tra Cie­pla­ka i Jac­ka Głom­ba.

Mar­ta Gó­źdź – El Bruz­da – jest z wy­kształ­ce­nia fi­lo­zof­ką i pro­jek­tant­ką odzie­ży. Lau­re­at­ka Off Fa­shion w Kiel­cach, Pierw­szej Na­gro­dy na fe­sti­wa­lu sce­no­gra­fów i ko­stiu­mo­gra­fów Vi­zu­art 2013 w Rze­szo­wie, Kla­sy­ki Ży­wej oraz Ga­ze­ty Wy­bor­czej. Obec­nie pra­cu­je w Pol­sce i Niem­czech.

Bezpłatne wejściówki można zarezerwować, wypełniając formularz: https://bit.ly/3OAQ8MJ