Obsada i twórcy spektaklu „Ragnarok”

Oto i oni! Obsada i twórcy spektaklu „Ragnarok” na chwilę przed premierą.

Pre­mie­ra spek­ta­klu „Ra­gna­rok” (Pol­ska / Nor­we­gia)

Pro­duk­cja: Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi

Twór­cy: Te­atr CHO­REA, Nor­we­ski Na­ro­do­wy Te­atr Tań­ca Współ­cze­sne­go – Car­te Blan­che

Re­ży­se­ria i cho­re­ogra­fia: Ad­rian Bart­czak

Mu­zy­ka: To­masz Krzy­ża­now­ski

Ko­stiu­my i sce­no­gra­fia: Mar­ta Góźdź – El Bruz­da

Asy­stent re­ży­se­ra, współ­pra­ca dra­ma­tur­gicz­na: Wik­tor Mo­ra­czew­ski

Kon­sul­ta­cje cho­re­ogra­ficz­ne: An­na­bel­le Bon­néry

Ob­sa­da: Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki, Maja Ca­ban, Jo­an­na Chmie­lec­ka, Mi­chał Jóź­wik, Mał­go­rza­ta Lip­czyń­ska, Anna Ma­szew­ska, To­masz Ro­do­wicz

Świa­tło: To­masz Kru­kow­ski

Dźwięk: Mar­cin Do­bi­jań­ski / Ka­rol Skrzy­piec

Pla­kat: Fi­lip Ap­pel

Kie­row­nicz­ka pro­duk­cji: Ola Shaya

Pro­duk­cja: Te­atr CHO­REA, Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi, Nor­we­ski Na­ro­do­wy Te­atr Tań­ca Współ­cze­sne­go – Car­te Blan­che

Fot. HOLLYBABA