LIVET w drodze do Oslo!

“Livet. Suita dla Ziemi” to międzynarodowy projekt muzyczno-teatralny realizowany w 2023 roku przez Fabrykę Sztuki w Łodzi w ramach projektu ACT IN_OUT finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię, w ramach Europejskiej Strefy Ekonomicznej i Funduszy Norweskich.

Celem projektu jest spotkanie pięciu kultur i pięciu różnych muzycznych tradycji, zgromadzonych wokół wspólnego motto wyrażającego troskę o przyszłość naszej planety. “Livet” to kameralne oratorium dla Ziemi, w kompozycji i aranżacji Piotra Klimka, rozpisane na cztery solistki, trzynastoosobowy chór i pięcioosobowy zespół jazzowy złożony z muzyków pochodzących z Polski i Norwegii. Muzyka “Livet” jest inspirowana tradycyjnymi pieśniami z Bułgarii, Ukrainy, Polski, Norwegii i – co najważniejsze – stworzonymi przez lud Saami. Wybrane muzyczne wątki pięciu europejskich tradycji snują opowieść o nieprzerywalnej więzi pomiędzy człowiekiem a naturą, trosce o naszą planetę i niepewności dotyczącej przetrwania naszego gatunku. Chcielibyśmy przypomnieć słuchaczom i samym sobie, że nie zostało nam dużo czasu na docenianie życia na tej planecie.

21 października, po międzynarodowej premierze w Łodzi, zespół artystów odpowiedzialnych za powstanie koncertu, wyrusza do Oslo. Ze sceny kościoła św. Jakuba usłyszymy Torda Gustavsena, Eivinda Aarseta, Rune Arnesena i Tore Brunborga z Norwegii wraz z Piotrem Rodowiczem z Polski. Partie solowe wykonają Elina Toneva (Bułgaria), Zoriana Dybovska (Ukraina), Marja Mortensson (Saami) i Joanna Chmielecka (Polska). Dwujęzyczną narrację prowadzić będą znakomita aktorka Teatru Visjoner – Juni Dahr (Norwegia) – oraz dyrektor Teatru CHOREA – Tomasz Rodowicz (Polska).

Data: 21 października 2023, godz. 20:00

Miejsce: Centrum Kulturalne / Kościół św. Jakuba, ul. Hausmanns 14, Sofienberg 0506 Oslo, Norwegia

Wstęp: wolny

https://www.jakob.no/

Twór­cy

Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi, Te­atr CHO­REA, Vi­sjo­ner Te­ater

Koncepcja

Erik Hil­le­stad, Juni Dahr, To­masz Ro­do­wicz

Kie­row­nic­two mu­zycz­ne

Piotr Kli­mek

Tek­sty po­etyc­kie

Nils-Aslak Val­ke­apää 

Wybór tekstów

Juni Dahr

Recytacja

Juni Dahr, Tomasz Rodowicz

Producent muzyczny

Erik Hillestad 

Tłumaczenie z języka sami na język norweski

Laila Stien

Prze­kład na ję­zyk pol­ski

Ju­sty­na Cze­chow­ska

Pro­du­cent­ka

Ola Shaya

Wokalistki

Marja Mortensson 

Zoryana Dybovska 

Elina Toneva 

Joanna Chmielecka

Chór

Ma­ciej Bed­na­rek, Maja Ca­ban, Jo­an­na Chmie­lec­ka, Ar­tur Chrza­now­ski, Zo­ry­ana Dy­bo­vska, Jo­an­na Fi­lar­ska, Łu­kasz Fi­li­pow, Mi­chał Jóź­wik, Mar­cin Ko­by­liń­ski, Ewa Łu­ka­sie­wicz, Ju­sty­na So­bie­raj-Bed­na­rek, Ma­ciej Sta­niec­ki, Eli­na To­ne­va

Mu­zy­cy

Tord Gu­sta­vsen (pia­no), Eivind Aar­set (gi­ta­ra), Tore Brun­borg (sak­so­fon te­no­ro­wy),  Rune Arnesen (per­ku­sja), Piotr Ro­do­wicz (kon­tra­bas)

Specjalne podziękowania

Stiftelsen Lásságámmi og The publisher DAT